[VIDEO] Konferencja dot. projektów realizowanych przez Miasto Zamość

 • 12.04.2018, 12:31 (aktualizacja 12.04.2018 21:59)
 • materiał nadesłany/UM Zamość
konferencja_inwestycje2.mp4
loadingŁaduję odtwarzacz...
W zamojskim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa, na której Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, Sekretarz Miasta Marcin Grabski i Dyrektorzy wydziałów przekazali dziennikarzom informacje dotyczące projektów realizowanych przez Miasto, a współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Są to:

1)          Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość),

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast. Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 8 lutego 2017

Wartość projektu ogółem: 96.315.011,86 zł

Kwota dofinansowania: 81.867.760,08 zł

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projekt dotyczy odcinka drogi krajowej nr 74 od km 0 + 000 do km 4 + 672,41 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość). Długość odcinka może ulec skróceniu/wydłużeniu na etapie projektu technicznego i rozpoznania warunków geotechnicznych.

Główny zakres projektu (zakres może ulec zmianie w zależności od sporządzonej szczegółowej dokumentacji projektowej):

 1. przebudowa al. 1 Maja,
 2. przebudowa ul. Dzieci Zamojszczyzny,
 3. przebudowa ul. Szczebrzeskiej,
 4. przebudowa skrzyżowań:
 • ul. Al. 1 Maja – Dzieci Zamojszczyzny,
 • ul. Dzieci Zamojszczyzny – ul. Okrzei – ul. Włościańska,
 • ul. Dzieci Zamojszczyzny – ul. Królowej Jadwigi,
 • ul. Dzieci Zamojszczyzny – ul. Sadowa,
 • ul. Szczebrzeska – ul. Śląska,
 • ul. Dzieci Zamojszczyzny – ul. Janowicka,
 • ul. Szczebrzeska – ul. Błonie,
 1. budowa kanalizacji deszczowej,
 2. budowa zatok autobusowych,
 3. rozbudowa/przebudowa mostów,
 4. budowa/przebudowa chodników,
 5. budowa ścieżki rowerowej,
 6. budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 7. budowa oświetlenia ulicznego,
 8. przebudowa i zabezpieczenie sieci infrastruktury uzbrojenia terenu,
 9. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz systemu ITS,
 10. budowa ekranów akustycznych

2)          Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych

Projekt stanowi część projektu zintegrowanego pn. „Rozwój Gospodarczy Miasta Zamość i Gminy Zamość – Strategiczne Inwestycje Terytorialne”, wpisanego na listę przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(z perspektywą do 2030 r.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny.

Data podpisania umowy: 21.12.2017 r.

Wartość projektu ogółem: 16.455.045,32 zł

Kwota dofinansowania: 10.823.261,71 zł

Okres realizacji: 2018-2019

Główny zakres projektu:

 • Modernizacja systemu informatycznego służącego do projektowania rozkładów jazdy oraz zadań (obiegów) pojazdów zsynchronizowanych w ciągu całego dnia, wyposażenie systemu w moduł umożliwiający prezentację połączeń w Internecie m.in na platformie Google Maps.
 • Budowa węzła komunikacyjnego integrującego transport publiczny: miejski, PKP, BUS, samochody osobowe i rowery przy ul. Peowiaków. W ramach tego działania planuje się m.in.:
 • remont ulicy Peowiaków od Ronda Rady Europy do skrzyżowania z ul. Partyzantów wraz z przebudową istniejących zatok autobusowych,
 • budowę parkingu w systemie „Park&Ride”, który służyć będzie integracji i tworzeniu przejazdów łączonych samochód-kolej-MZK-rower-BUS,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • miejsce do ładowania samochodu elektrycznego,
 • budowa ciągów pieszych,
 • budowa 3 wiat przystankowych – Wiata I pełnić będzie funkcję przystanku dla obsługi ruchu pasażerskiego busów z otwartą poczekalnią, przechowalnią bagażu w formie skrytek bagażowych, miejscem na automaty spożywcze oraz z toaletą automatyczną. Wydzielono w niej strefy do zadaszonego przechowywania rowerów oraz przeznaczono miejsce na paczkomaty. Wiata II będzie pełniła funkcję dla przystanku dla obsługi ruchu pasażerskiego autobusów z otwartą przechowalnią. Część wiaty przeznaczona będzie na wypożyczalnię roweru miejskiego z sezonowym serwisem i miejscem do ładowania pojazdów elektrycznych. W wiacie III znajdować się będzie przechowalnia indywidualnych rowerów oraz zewnętrzne stojaki rowerowe,
 • system monitoringu.
 • Zakup programu magazynowo-warsztatowego – zakup systemu do obsługi gospodarki magazynowej i obsługi warsztatu, który usprawni jego pracę, wpływając na przejrzystość przepływów wewnętrznych części i materiałów. System będzie zawierał opcje obsługi kart pracy pracowników realizujących poszczególne czynności oraz możliwość przypisania pracownika do poszczególnych czynności. Obsługa towarów natomiast będzie prowadzona we współpracy z systemem gospodarki magazynowej.
 • Zakup taboru niskoemisyjnego – zakup 10 sztuk niskoemisyjnych autobusów, zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

3)          Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna. Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 31 października 2017

Wartość projektu ogółem: 717.515,22 zł

Kwota dofinansowania: 609.887,93 zł

Okres realizacji: 2017 - 2018

Główny zakres projektu:

 1. rozbudowa budynku szkoły o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z budową modułów fotowoltaicznych zasilających windę dla osób niepełnosprawnych,
 2. zakup wyposażenia pracowni biologicznej m.in.: mikroskopy, okulary ochronne, lornetki, lupy podświetlana, ciśnieniomierz, czerpak do pobierania próbek wody, szkiełka nakrywkowe, szkiełka podstawowe, zestaw zlewek, kolby stożkowe, probówki ze statywem, igły preparacyjne, zestaw odczynników do nauki biologii, przewodnik roślin i zwierząt, model szkieletu człowieka, model serca, model budowy anatomicznej człowieka, tablica interaktywna,
 3. zakup wyposażenia pracowni geograficznej m.in.: miernik do badania odczynu Ph gleby, nawigacje, kompasy, aparat fotograficzny, tablice dydaktyczne, zestaw skał i minerałów, skamieniałości, tellurium z napędem ręcznym, lornetki, atlasy geograficzne, zestaw map konturowych, mapy ścienne, globusy, tablica multimedialna,
 4. zakup wyposażenia pracowni informatycznej m.in.: laptopy z oprogramowaniem, tablica interaktywna, kamera, aparat cyfrowy, punkt dostępowy Wi-Fi, klimatyzator, serwery,
 5. dostosowanie dwóch toalet (sanitariatów uczniowskich) dla osób niepełnosprawnych modernizacja infrastruktury sieciowej teleinformatycznej.

4)          Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna. Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 21 grudnia 2017

Wartość projektu ogółem: 7.280.976,52 zł

Kwota dofinansowania: 4.679.954,00 zł

Okres realizacji: 2016 – 2020

Główny zakres projektu:

 1. Zadanie nr 1: Przystosowanie budynku Dworca PKP na działalność CIS w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 11
 • roboty budowlane i wykończeniowe - adaptacja pomieszczeń znajdujących się w budynku dawnego dworca PKP na potrzeby Centrum Integracji Społecznej,
 • wykonanie wewnętrznej inst. elektrycznej i teletechnicznej,
 • wykonanie wewnętrznej wewn. inst. wod-kan.,
 • wykonanie wewnętrznej wewn. inst. c.o.,
 • wykonanie nowej kotłowni gazowej,
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
 • wykonanie przyłączy wod-kan.,
 • wykonanie instalacji monitoringu,
 • wykonanie inst. Fotowoltaicznej,
 • montaż 2 szt. platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych,
 • na zewnątrz obiektu wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • zakup wyposażenia technologicznego.
 1. Zadanie nr 2: Przebudowa budynku kotłowni z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wraz
  z budową zewnętrznej windy przy ul. Śląskiej 45
 • roboty budowlane i wykończeniowe - adaptacja pomieszczeń znajdujących się nad kotłownią na potrzeby klasopracowni Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym,
 • wykonanie wewnętrznej inst. elektrycznej i teletechnicznej,
 • wykonanie wewnętrznej wewn. inst. wod-kan.,
 • wykonanie wewnętrznej wewn. inst. c.o.,
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
 • wykonanie przyłączy wod-kan.,
 • wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego,
 • wykonanie instalacji komputerowej,
 • wykonanie instalacji oddymiania,
 • wykonanie inst. Fotowoltaicznej,
 • budowa windy dla osób niepełnosprawnych,
 • przebudowę zasilania szkoły i oświetlenia terenu,
 • zakup wyposażenia technologicznego.
 1. Zadanie nr 3: Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej z przystosowaniem do funkcji Domu Dziecka, wykonaniem urządzeń małej architektury, z przyłączami kanalizacji, sanitarnej i deszczowej, WLZ oświetlenia terenu.
 • roboty budowlane i wykończeniowe - adaptacja pomieszczeń znajdujących się w budynku Prokuratury Rejonowej na potrzeby Domu Dziecka w Zamościu,
 • wykonanie wewnętrznej inst. elektrycznej i teletechnicznej,
 • wykonanie wewnętrznej wewn. inst. wod-kan.,
 • wykonanie wewnętrznej wewn. inst. c.o.,
 • wykonanie wewnętrznej inst. klimatyzacji (ostatnia kondygnacja),
 • wykonanie inst. Fotowoltaicznej,
 • budowa windy dla osób niepełnosprawnych z zewnętrzną klatką schodową,
 • na zewnątrz obiektu wykonanie miejsce do wypoczynku i rekreacji dla dzieci,
 • zakup wyposażenia technologicznego.

5)          Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Osi priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 21 grudnia 2017 r.

Wartość projektu ogółem: 3.555.997,93 zł

Kwota dofinansowania: 2.457.396,93 zł

Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Główny zakres projektu:

 • wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy
  w technologii LED, w ulicach: Hrubieszowska na odcinku od Ronda Honorowych Dawców krwi do granicy miasta (łącznie z rondem), Jana Pawła II, Lubelska, Legionów na odcinku od Ronda Wysiedlonych Mieszkańców Zamojszczyzny do ul. Jana Pawła, Lipska, Lwowska, Partyzantów, Powiatowa, Piłsudskiego, Sikorskiego,
 • montaż tablicy świetlnej, informującej o stanie powietrza,

montaż instalacji fotowoltaicznej na każdym maszcie oświetleniowym znajdującym się
na skrzyżowaniach typu rondo: Ordynacji Zamojskiej i Honorowych Dawców Krwi.

6)          Budowa obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, pełniącego funkcję przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen – kontynuacja projektów zrealizowanych w latach 2009-2015, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 21 grudnia 2017

Wartość projektu ogółem: 20.136.129,16 zł

Kwota dofinansowania: 9.989.700,00 zł

Okres realizacji: 2016 - 2020

Główny zakres projektu:

 • budowa budynku dla flamingów i arui oraz woliery dla flamingów i wybiegu dla arui,
 • budowa budynku z wybiegiem dla gorali oraz woliery dla wielkich ptaków drapieżnych,
 • budowa budynku ptaszarni z zimowiskiem oraz wolierą zewnętrzną,
 • budowa zespołu budynków i wybiegów dla zwierząt Ameryki, świń rzecznych i guźców
 • budowa wybiegów dla antylopy afrykańskiej i osła somalijskiego,
 • budowa kuchni dla zwierząt wraz z zapleczem magazynowym i technicznym,
 • budowa budynku gospodarczego, miejsca gromadzenia odpadów z ZOO, miejsca pod chłodnię, kompostownika,
 • budowa tuneli szklarniowych (foliowych),
 • zagospodarowanie, urządzenie i uzbrojenie terenu,
 • kampania informacyjna i promocyjna dotycząca promocji różnorodności biologicznej.

7)          Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna. Działanie 13.2. Infrastruktura usług społecznych.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 12 styczeń 2017.

Wartość projektu ogółem: 988.933,76 zł

Kwota dofinansowania: 447.700,00 zł

Okres realizacji: 2015 – 2018

Zakres prac:

Branża budowlana 

Roboty rozbiórkowe:

 • demontaż stolarki drzwiowej,
 • rozbiórka ścianek działowych,
 • wykucia i poszerzenia otworów dla nowej stolarki drzwiowej,
 • rozebranie okładzin ściennych z płytek w pomieszczeniach sanitarnych,
 • rozebranie okładzin podłogowych w pomieszczeniach przeznaczonych do zmiany sposobu wykorzystania,
 • rozbiórka czapek kominowych i kominów wolnostojących,
 • rozbiórka pokrycia z papy.

Roboty murowe:

 • ściany nośne,
 • ścianki działowe,
 • kominy wolnostojące,
 • nakrywy ścian ogniowych i kominów.

Roboty wykończeniowe:

 • ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, sufity,
 • klatki schodowe - ścianki aluminiowe systemowe,
 • posadzki - gres, terakota, wykładzina termozgrzewalna,
 • stolarka drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki (drewniane, stalowe, aluminiowe).

Roboty izolacyjne:

 • stropodach izolacja granulatem z wełny mineralnej.

Roboty dekarskie:

 • pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Dostaw i montaż dźwigu

 • dźwig osobowy (2 przystanki),
 • dźwig kuchenny.

Branża sanitarna:

- instalacja wody zimnej, ciepłej

     - instalacja kanalizacji sanitarnej

     - instalacja wentylacji mechanicznej

     - wewnętrzna instalacja c.o.

     - instalacja gazowa

Branża elektryczna:

 • oświetlenia ogólnego podstawowego,
 • oświetlenia awaryjnego,
 • gniazd wtyczkowych,
 • instalacja oddymiająca klatkę schodową.

 

8)          Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 7 kwietnia 2017 r.

Wartość projektu ogółem: 41.557.192,92 zł

Wysokość wydatków kwalifikowalnych: 28.147.417,96 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 23.925.305,26 zł

Okres realizacji projektu: 2017 – 2020 r.

Główne zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

 1. Opracowanie dokumentacji

Zadanie obejmuje opracowanie scenariusza wystawy i scenariuszy prezentacji filmowych i multimedialnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej aranżacyjnej. Opracowanie dokumentacji jest konieczne dla wykonania aranżacji oraz urządzenia pomieszczeń składających się na Zamojską Akademię Kultury.

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Akademii oraz jej otoczeniu

Zakres prac obejmuje remont konserwatorski budynku Akademii wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu oraz zaadaptowanie części budynku na cele działalności kulturalnej. Robotami budowlanymi objęty zostanie budynek dawnej Akademii z dziedzińcem, elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu.  Prace aranżacyjne zostaną wykonane w części pomieszczeń obiektu przeznaczonych na działalność ekspozycyjną i działalność kulturalną.  Z ogólnej przestrzeni użytkowej budynku Akademii Zamojskiej wynoszącej 7 956,60 m2 na cele kulturalne przeznaczona zostanie powierzchnia: 2 971,51 m2 tj.:

 • trzy pomieszczenia na parterze adaptowane na ekspozycję muzealną pn. Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej – 358,00 m2;
 • piętro drugie (poddasze) – w całości adaptowane na cele kulturalne Zamojskiej Akademii Kultury – 2 613,51 m2;

Wyremontowany zostanie również dziedziniec Akademii o powierzchni 1 490,00 m2 oraz części wspólne obiektu, których remont jest niezbędny dla funkcjonowania ekspozycji muzealnej oraz Zamojskiej Akademii Kultury takie jak: szyb windowy, schody żelbetowe (klatka schodowa), kanały techniczne.

Prace remontowe, renowacyjne, instalacyjne, wykończeniowe obejmują:

 • rozbiórki i montaże (rozebranie przybudówek zewnętrznych, rozbiórki wewnętrzne, rozbiórki dachu i kominów, rozebranie posadzek),
 • roboty konstrukcyjne (podbicie fundamentów, kanały techniczne, szyb windowy, schody żelbetowe, strop nad piętrem, konstrukcja dachu, konstrukcja pod centrale wentylacyjne na antresoli),
 • prace remontowe wewnętrzne (prace wykończeniowe poddasza i antresoli, dach i pokrycie),
 • zagospodarowanie terenu,
 • instalacje sanitarne (węzeł wymiennikowy, instalacje: CT, CO, wody zimnej, hydrantowa, wody ciepłej, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wentylacja mechaniczna),
 • instalacje elektryczne (rozdzielnie WZL, instalacje siłowe, instalacje oświetlenia, instalacja oddymiania, instalacje teletechniczne, instalacje monitoringu CCTV),
 • prace konserwatorskie.
 1. Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu

Zadanie obejmuje zakup wyposażenia aranżacyjnego oraz multimedialnego pomieszczeń Zamojskiej Akademii Kultury na którą składać będą się:

 • Ekspozycja muzealna Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej – przestrzeń zajmowana przez Muzeum Zamojskie w Zamościu,
 • Zamojskie Centrum Ilustracji – przestrzeń zajmowana przez Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska,
 • Kino studyjne - Akademicka Filmoteka (Zamojska Akademia Filmowa) – przestrzeń zajmowana przez Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”,
 • Multimedialna Biblioteka (MultiBiblio / Mediateka) – przestrzeń zajmowana przez Książnicę Zamojską w Zamościu,
 • Akademicka Pracownia Humanistyczna, Akademicka Pracownia Wielokulturowa, Poligon warsztatowy – przestrzeń zajmowana przez Zamojski Dom Kultury,
 • Muzyczna Scena Plenerowa oraz Teatr w Akademii – sprzęt i wyposażenie z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych na dziedzińcu Akademii Zamojskiej przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu oraz Zamojski Dom Kultury.

9)          Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-MIELEC – kompleks Szczebrzeska przy ul. Strefowej  oraz Zamojskiej  Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) – obszar Strefowa

Projekt stanowi część projektu zintegrowanego pn. „Rozwój Gospodarczy Miasta Zamość i Gminy Zamość – Strategiczne Inwestycje Terytorialne”, wpisanego na listę przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(z perspektywą do 2030 r.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.1 Tereny Inwestycyjne.

Data podpisania preumowy: 21.12.2017 r.

Przewidywana data podpisania umowy o dofinansowanie: 31.12.2018r.

Wartość projektu ogółem: 29.404.714,48 zł

Kwota dofinansowania: 20.328.278,28 zł

Okres realizacji: 2018-2020

Główny zakres projektu:

 1. Remont konserwatorski zabytkowego obiektu przy ul. Szczebrzeskiej 102 i jego adaptacja na potrzeby Centrum Usług Biznesowych (CUB)

W ramach zadania przewiduje się modernizację zabytkowego obiektu położonego w Strefie Aktywności Gospodarczej Miasta Zamość i utworzenie w nim Centrum Usług Biznesowych. Model funkcjonowania Centrum Usług Biznesowych związany będzie z wynajmem powierzchni laboratoryjno-produkcyjnej dla firm rozwijających się. Nowo powstałe budynki zapewnią powierzchnię biurową i produkcyjno – usługową dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą oraz firm już istniejących na rynku lokalnym, regionalnym a także krajowym i zagranicznym.

 1. Budowa hal produkcyjno-usługowych z wykorzystaniem OZE jako integralna część funkcjonowania Centrum Usług Biznesowych

W ramach zadania przewiduje się budowę 2 hal produkcyjno-magazynowych, o łącznej powierzchni 3000 m2 każda, przeznaczone pod wynajem, w których będą lokowały się firmy
o profilu produkcyjnym lub usługowym, poszukujące powierzchni produkcyjnej, magazynowej czy laboratoryjnej.  Powierzchnia hal będzie przystosowana do ewentualnego zainstalowania tam urządzeń, które zostaną zakupione przez lokatorów Centrum Usług Biznesowych. Hale będą tak zaprojektowane, aby miały charakter modułowy, każdy o powierzchni 500 m2.

 1. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z kompleksowym wyposażeniem w media Podstrefy Zamość - kompleks Szczebrzeska, SSE EURO-PARK Mielec

W ramach zadania przewiduje się budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, uzbrojonego i wyposażonego w niezbędne media, zapewniającego dogodny dojazd do wszystkich terenów inwestycyjnych Podstrefy Zamość. Będzie to sprzyjać tworzeniu atrakcyjnych warunków do lokowania inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

10)      Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość- część I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 21 grudnia 2017

Wartość projektu ogółem: 9.949.866,38 zł

Kwota dofinansowania: 6.851.917,10 zł

Okres realizacji: 2016 - 2019

W zakres projektu wchodzą prace budowlane na terenie sześciu placówek oświatowych na terenie miasta Zamość:

 1. Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Orla 5 - termomodernizacja oraz modernizacja instalacji c.o.
  w budynku,
 2.  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Henryka Sienkiewicza 5 - termomodernizacja oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku,
 3. II Liceum Ogólnokształcące ul. Partyzantów 68 - termomodernizacja oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku,
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Peowiaków 30 A - termomodernizacja oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku,
 5. Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Lwowska 17 - termomodernizacja oraz modernizacja instalacji c.o.
  w budynku,
 6. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bolesława Prusa 10 - termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. oraz montaż gruntowej pompy ciepła.

11)      Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość- część II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 21 grudnia 2017

Wartość projektu ogółem: 20.326.708,78 zł

Kwota dofinansowania: 14.046.912,56 zł

Okres realizacji: 2017 – 2019

W zakres projektu wchodzą prace budowlane na terenie sześciu placówek oświatowych na terenie miasta Zamość:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Piłsudskiego 65 - termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o., wymiana instalacji elektrycznej w budynku, wykonanie gruntowej pompy ciepła,
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orzeszkowej 43 - termomodernizacja oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki ul. Kalinowa 5a - termomodernizacja oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku,
 4. III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego 15 - termomodernizacja oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku,
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lwowska 15 - termomodernizacja oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku,
 6. Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Jana Zamoyskiego 4 - termomodernizacja oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku.

12)      Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2 Cyfrowe lubelskie. Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 26 października 2017

Wartość projektu ogółem: 5.644.668,80 zł, w tym Miasto Zamość 2.867.007,00 zł

Kwota dofinansowania: 4.797.968,48 zł, w tym Miasto Zamość 2.436.955,95 zł

Okres realizacji: 2016-2019

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowej Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego. Przedmiotem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Zamość, Urzędzie Gminy Baranów, Urzędzie Gminy Biszcza, Urzędzie Gminy Kurów oraz w Starostwie Powiatowym w Lublinie, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw w formie elektronicznej. Zakres projektu obejmuje zakup systemów informatycznych back office oraz front office dla ww. urzędów, integrację systemów z zachowaniem wymogów dotyczących interoperacyjności oraz zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ramach projektu zostanie wykorzystana w pełni funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Łącznie - przez ww. jednostki - zostanie opracowanych i wdrożonych 97 e-usług publicznych na co najmniej 3 poziomie dojrzałości: 54 e-usługi na 3 poziomie dojrzałości (jako usługi nowe i ulepszone) i 43 na 5 poziomie dojrzałości (jako usługi nowe umożliwiające dzięki rozwiązaniom technologicznym załatwienie spraw w pełni elektronicznie).

W Mieście Zamość zaplanowano wdrożenie:

- 15 e-usług na 5 poziomie dojrzałości:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych

 2. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych

 3. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych

 4. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych

 5. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych

 6. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych

 7. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych

 8. Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 9. Prowadzenie spraw w zakresie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

 10. Prowadzenie spraw w zakresie dzierżaw

 11. Prowadzenie spraw w zakresie wieczystego użytkowania

 12. Prowadzenie spraw związanych z obsługą renty planistycznej

 13. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem opłaty skarbowej

 14. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ulg podatkowych

 15. Prowadzenie spraw związanych z rozłożeniem należności na raty

- 10 e-usług na 3 poziomie dojrzałości:

 1. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

 2. Wniosek o udostępnienie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
  i Kartograficznego

 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej

 4. Wniosek o koorydynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 5. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków

 6. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

 7. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 8. Wniosek o dotację z budżetu gminy

 9. Rejestracja danych w platformie dialogu społecznego i komunikacji oraz wyrażenie zgodny na komunikację elektroniczną

 10. Wniesienie petycji do urzędu przy wykorzystaniu platformy dialogu społecznego
  i komunikacji

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Miasta Zamość dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

materiał nadesłany/UM Zamość
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe