Sprzedaż gruntów rolnych bez zezwolenia KOWR – kiedy jest możliwa?

 • 28.08.2020, 14:00
 • Grupa Tipmedia
Sprzedaż gruntów rolnych bez zezwolenia KOWR – kiedy jest możliwa?
W polskim systemie prawnym obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym jest regulowany przede wszystkim przez zapisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Wejście w życie wspomnianej ustawy przełożyło się na znaczne obostrzenie zasad w zakresie sprzedaży gruntów rolnych, szczególnie podmiotom niebędącym rolnikami i nie planującym prowadzenia działalności rolniczej. Wbrew wielu obiegowym opiniom nie znaczy to jednak, że rolnik nie może sprzedać należących do siebie gruntów rolnych – jest to całkowicie możliwe nawet bez zgody KOWR. Poniżej opisujemy, w jakich przypadkach.

Do jakich gruntów rolnych nie stosuje się zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego?

Lista nieruchomości rolnych, które zostały wyłączone spod działania przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jest dość obszerna i obejmuje między innymi grunty rolne, które:

 • mają powierzchnię mniejszą niż 0,3 ha
 • są drogami wewnętrznymi,
 • mają co najmniej 70% powierzchni oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami,
 • wchodzą w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa,
 • są w całości przeznaczone na cele inne niż rolne (w dniu 30.04.2016 r.).

Komu rolnik może bez zgody KOWR sprzedać ziemię rolną?

Możliwość sprzedaży gruntów rolnych bez konieczności występowania z wnioskiem o zgodę Dyrektora Generalnego KOWR przysługuje rolnikowi, który zbywa grunty rolne na rzecz:

 • osoby bliskiej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Skarbu Państwa lub Krajowego Ośrodka działającego na rzecz Skarbu Państwa,
 • spółki     prawa handlowego, spółki kapitałowej, spółki celowej lub grupy kapitałowej, o ile spełniają wymagane ustawowo warunki,
 • kościelnej osoby prawnej,
 • parku narodowego, jeśli nieruchomość jest kupowana na cele mające związek z ochroną przyrody,
 • spółdzielni produkcji rolnej lub członka spółdzielni produkcji rolnej, o ile spełnia ustawowo wymagane warunki.    
   

We wszystkich wymienionych przypadkach zgoda Dyrektora Generalnego KOWR nie jest wymagana, ale trzeba pamiętać, że zgodnie z zapisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w określonych przypadkach KOWR przysługuje prawo pierwokupu lub prawo nabycia nieruchomości rolnych. Dopiero w przypadku braku zainteresowania KOWR danym gruntem rolnym może on zostać sprzedany zainteresowanemu nabywcy.

Obowiązki nabywcy

W myśl obowiązujących przepisów nabywca gruntów rolnych jest co do zasady zobowiązany przez 5 lat od daty zakupu prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzi nabyta nieruchomość rolna, nie może również przed upływem 5 lat sprzedać całości lub części nabytych gruntów rolnych. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków, wyszczególnionych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – wspomniane regulacje nie dotyczą m.in. gruntów rolnych nabytych w wyniku dziedziczenia, działu spadku lub zapisu windykacyjnego czy nieruchomości rolnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Aby uniknąć problemów i ewentualnych niejasności związanych z procesem zakupu nieruchomości rolnej, warto skonsultować planowaną transakcję z prawnikami specjalizującymi się w tej dziedzinie prawa. Pozwoli to przeprowadzić transakcję sprawnie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie obrotu gruntami rolnymi. 

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: